قانون چهاردهم جهان هستی | قانون قیمت

318

ما به هر چیزی در دنیا می توانیم دست یابیم به شرط اینکه حاضر باشیم قیمت آنرا پرداخت کنیم.

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده