عزاداری شب عاشورا در مسجد اولیای خمس

297
عزاداری شب عاشورا در مسجد اولیای روستای خمس در سال 1397
pixel