به فکر دوستی دائمی در منطقه باشیم

100
دوران ترامپ به پایان خواهد رسید و ما ماندگاریم؛ به فکر دوستی دائمی در منطقه باشیم/ بدانید که اقدامات شما در تاریخ ثبت خواهد شد / نفت خود را می فروشیم؛ به صفر رساندن صادرات نفت ایران امکان پذیر نیست/
pixel