«نظارت علمی و آسان در ادارات»

79

ارائه آقای «سعید شکیبا» با موضوع «نظارت علمی و آسان در ادارات» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «سعید شکیبا» - «امیرحسین ودادی»