بازهم سیل و باز هم بستن تنگه هرمز!

469

تاریخ عجیب تکرار می‌شود! بازهم سیل و باز هم بستن تنگه هرمز! با این تفاوت که امروز دولت و نظامیان در برابر دشمن هم‌رای و هم‌نظرند...