کلیپ کمک رسانی به سیل زدگان در مناطق کشور - خوزستان و لرستان

131

حرکتی خودجوش از همکاران شرکت توزیع برق استان اصفهان جهت کمک به سیل زدگان مناطق کشور از بسته بندی تا اعزام آن به مناطق