بیانات رهبرانقلاب درباره انتخاب رشته کنکور

71

انتخاب رشته صحیح؛ پایه پرورش استعداد

کلاکت
کلاکت 11 هزار دنبال کننده