لایه ازون به کوچکترین حد خود رسیده است

87

دانشمندان ناسا و NOAA امروز گزارش دادند که الگوهای آب و هوایی غیرطبیعی در جو فوقانی به طرز چشمگیری کاهش ازن را در ماه سپتامبر و اکتبر محدود کرده است و در نتیجه کوچکترین سوراخ ازن مشاهده شده از سال 1982 (از زمان کشف سوراخ این لایه)، گزارش شده است.