تاریخ شفاهی ارتباطات در ایران (قسمت اول)

1,037
با وجود تاریخ کهن ارتباطات در ایران و سابقۀ چند هزار سالۀ پست، ساختارهای نخستین ارتباطات به شیوۀ امروز از دوره قاجار برقرار گردید. بر این اساس، ناصرالدین شاه دستور تأسیس وزارت پست و تلگراف را صادر نمود و طی حکمی، علیقلی خان مخبرالدوله به عنوان نخستین وزیر ارتباطات این سرزمین منصوب شد. با این حال، تحولات اساسی در ارتباطات ایران، با ورود تلفن و گسترش روزافزون آن آغاز شد.
pixel