ریاضی نهم - شیب خط و عرض از مبدا 7 (فصل6 - درس2)

47
در ریاضی نهم با شیب خط و عرض از مبدا آشنا می‌شویم! (فصل ششم: خط و معادله های خطی - درس دوم: شیب خط و عرض از مبدا) - به ما سر بزنید:www.MaktabYar.org
pixel