همدلی و درک اثر رفتار خود بر دیگران

368
دکتر نیما قربانی استاد دانشگاه تهران در این قسمت: * غفلت از مشاهده اثر عمل خود بر دیگری * غرق شدن در خود و نیت‌های خود * اثرات منفی خیرخواهی‌های غافلانه
pixel