نحوه آموزش در مرکز آموزش مجازی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

191
191 بازدید
اشتراک گذاری
این مرکز آموزش فراگیران را بدون محدودیت جغرافیایی را برعهده دارد، و در ضمنه مختلف آموزشی فعال است، زبان انگلیسی، بورس، مدیریت، استراتژی، آموزش های صنایع دستی و ... ازجمله فعالیت های آموزشی این مرکز جهاد دانشگاهی واحد اصفهان محسوب می شود.
pixel