همایش مرکز در برنامه قانون و قضا

409

همایش نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در حوزه وکالت ، برنامه قانون و قضا