آیا ما انسان ها در فضای مجازی خودمان هستیم؟

240
در هر فضای مجازی شما در بهترین حالت نظاره گر نقاب اجتماعی دیگران هستید و این بدین معنی است که در واقع شما فردی را مشاهده میکنید که با خویشتن خود بسیار فاصله دارد. سوالی اینجا مطرح میشود که این فاصله تا چه حد قابل قبول و از کجا به بعد سبب نابهنجاری در روابط یا تعامالات اجتماعی بین فردی خواهد شد. در پستی مشابه همین فیلم در اینستاگرام خود به طور کامل به آن پرداخته ام. امین زندی، روانشناس بالینی وب سایت منطق : www.mantegh.me
گروه منطق 41 دنبال کننده
pixel