قسمت سوم ضارت / سیل

131

انیمیشن ضارت در سومین قسمت این مجموعه با توجه به وقوع سیل در برخی استان‌های کشور به بررسی نحوه عملکرد ستاد مدیریت بحران می‌پردازد.

تهران نیوز
تهران نیوز 74 دنبال کننده