نمونه درمان دکتر همت پور

413

مشکل بیمار : تنگی فک بالا ، کمبود فضای دندانی ، بی نظمی شدید دندانی در فک بالا ومشکل ||| Class دندانی و اسکلتالی خفیف