جاهایی از صفحه که گوگل با آنها کار دارد

79

در این آموزش میتوانید با بخشهایی از صفحه که برای گوگل مهم هستند آشنا شوید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید