پخش لوازم و التحریر بین کودکان مناطق محروم...

161
یک ثروتمند واقعی چیزهایی را جمع میکند که با خرج کردن از مقدار آنها کم نمیشود بلکه بیشتر میشود. مثل مهربانی، سخاوت، لبخند، اخلاق خوب و انسانیت مهر ۱۳۹۷
pixel