درد دل هایی از جنس حجاب و عفاف

775

شست «بایدها و نبایدهای فعالان عفاف و حجاب در فضای مجازی» در خبرگزاری ایکنا با گفت وگوی چالشی میان حاضران آن همراه بود، بعضی معتقدند دستگاه های فرهنگی کشور هیچ برنامه های برای تولید محتوای دیجیتال عفاف و حجاب ندارند و از فعالان این حوزه در فضای مجازی حمایتی نمی کنند. این جلسه می تواند آغاز یک راه باشد؛ راهی برای شبکه سازی و کادرسازی فعالان عفاف و حجاب در فضای مجازی.