آموزش فن بیان و افزایش اعتماد به نفس

376
فن بیان استاد علیرضا مقدس نژاد خود آگاهی تسلط بر کلام و گفتار و مهارت در سخنرانی ، افزایش اعتماد بنفس و مهارت در ارتباط ، قدرت بیان و کسب موفقیت در مذاکره و دهها مهارت دیگر که در دورههای آموزشی استاد علیرضا مقدس نژاد به آن دست خواهید یافت @alireza_moghaddasnezhad 09911316671
pixel