گفتار 57 ” کاروان تاریخ “-سخنی از حضرت علی

38
کاروان تاریخ را عقل و عشق و فرهنگ به راه انداخته است نه حمق …
pixel