از قانون پیش فروش مسکن چه می دانید؟

55
از قانون پیش فروش مسکن چه می دانید؟ چند درصد از پرونده های قضایی دادگستری استان زنجان، به حوزه مسکن و پیش فروش آن اختصاص دارد؟
pixel