کلیستنیکس

945
ساده ترین تعریفی که از این ورزش کامل و موثر میتوانیم بگوییم تمرین آمادگی جسمانی با وزن بدن است. حرکات پایه کلیستنیکس اصلی ترین تمرینات آمادگی جسمانی هستند که همه افراد با آنها آشنایی دارند از هر ورزشکاری بپرسید ... برای خاندن کامل مقاله لینک زیر را در مرورگر خود اجرا کنید. https://ekbatanparkour.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c%da%a9%d8%b3-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d9%88%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
pixel