اشتغال زنان سرپرست خانوار

493

بیكاری و غیر رسمی كار كردن اكثر زنان سرپرست خانوار ، دلیل عدم حمایت قانون كار از ایشان میباشد. با پخش پیامهای روشنی بخش، مقدمه اصلاح قانون كار را فراهم نماییم .. NazreEshteghal.com