حکم روزه شخصی که گردوغباردرمحل کارش وجوددارد؟

196

حجه الاسلام کریمی کارشناس مذهبی برنامه تسبیح 95 و حکم روزه شخصی که گرد وغبار درمحل کارش وجود دارد-شبکه جهانی جام جم