چرا Bts هیتر دارند؟!!

247

آخه چرا بعضیا از این گروه به این باحالی، به این سخت کوشی به این سرگرم کننده ای به این......(خلاصه خیلی چیز خوب) باید بدشون بیاد؟! آخه چرا........ آرمی ها یه کاری کننین...

Parsinn mincraft

Parsinn mincraft

1 ماه پیش
هیترا بودن هستن و خواهند بود مت ارمی ها نمی تونیم کاری بکنیم