سپاه ، تجلی مقاومت ( به مناسبت حمله تروریستی علیه سپاه)

649

بکشید مارا ملت ما بیدار تر می شود (امام خمینی (ره))