در جریان توطئه دشمنان هستیم

409

وزیر کشور: در جریان توطئه دشمنان هستیم/ مجموعه اقدامات چند ماه اخیر در کشور ناشی از کینه رژیم صهیونیستی و آمریکا است