کاربرد حوزه های غیر کلامی در فروشگاه

128

این ویدئو برای کلیه فروشگاهها مفید است و کسانی که در کار خود با بحران مواجه اند می توانند از آن استفاده کنند. برای ادامه به وب سایت www.salimiaan.com مراجعه کنید.