صندوق خیریه مهر بیدار

822
یک دست هم صدا دارد،آنجا که دستی می گیرد بخشی از درآمدهای کارگزاری اقتصاد بیدار در "صندوق خیریه مهر بیدار" قرار داده می شود تا به منظور گره گشایی از نیازمندان،کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و بیماران صعب العلاج هزینه گردد.
3 سال پیش
pixel