آسیب دیدگان حوادث طبیعی - دکتر امیر شعبانی- برنامه حال خوب - 26 فروردین 1398

91

برای رویارویی با رویدادهای ناگوار طبیعی از قبیل سیل و زلزله در مناطق مستعد جهان که کشور ایران هم در میان آنهاست، همه اقشار جامعه از مسئولان گرفته تا آحاد مردم باید همواره آمادگی داشته باشند. یکی از جنبه های این آمادگی که با وجود اهمیت بسیار ممکن است مورد غفلت قرار گیرد، آمادگی برای حفظ و ارتقای سلامت روان است.