معرفی خدمات و محصولات ارگونومی شرکت فیت ارگو از زبان مصطفی وقاری مقدم

163
شرکت فیت ارگو پیشگام در ارائه خدمات و محصولات ارگونومی در کشور، معرفی خدمات و محصولات ارگونومی، قسمت سوم با موضوع طراحی محصول و تجاری سازی موسس: مصطفی وقاری مقدم کارشناس ارشد ارگونومی http://www.fitergo.ir/
pixel