میترا حجار و بالن آرزوها

204

میترا حجار و بالن آرزوها . بالن آرزوها برای مناطق گرم و خشک مانند ایران خطرناک است .