نماهنگ رزمایش اقتدار بسیجیان شهرستان لامرد در اشکنان

627

بسیج لشکر مخلص خداست.امام خمینی ره