وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿۴﴾ و نامت را براى تو بلند گردانیدیم (۴)

99
و صا ل
و صا ل 95 دنبال کننده