حسین علیمرادی

172

شهید راه علم و دانش خدا را می توان با خدمت به بندگانش نیز عبادت کرد .

pixel