گزارش پایانی دکتر راستین دبیر ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

88

گزارش پایانی دکتر راستین دبیر ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از جاده های برفگیر غرب استان اصفهان