5 دقیقه فیزیک با گلزاری - توان و بازده

78
مرور نکات مباحث توان و بازده از فیزیک دهم توسط محمد گلزاری در 5 دقیقه - www.poopakedu.ir
pixel