اعتراض جهانگیر منجزی حقوق دان بین اللملی به فیفا

49

اعتراض آقای جهانگیر منجزی کارشناس ارشد حقوق بین الملل به قانون توپ برگشتی پنالتی در حین بازی و تقاضای بازنگری و اصلاح قانون فوق توسط فیفا .جهت دریافت مشروح انگلیسی و فارسی با شماره تلفن 02144659808 تماس بگیرید