آموزش امکان تعیین حساب‌های فروش در نرم‌افزار تدبیر

242

با استفاده از امکان "تعیین حساب‌های خاص"، می‌توانید در هر فاکتور فروش، از یک حساب فروش جداگانه استفاده نمایید.