رباتی با توانایی انتقال احساسات

86

تاکایوکی توتو توانسته است رباتی اختراع کند که توانایی تقلید تغییراتی که انسان با احساساتش در صورت خود ایجاد می‌کند را تقلید کند. www.smartcitygroup.ir