حرفهای درست دکتر عباسی درشهرری 97/9/9 راجع بی دین بودن اکثر مسئولین * نصیری قرچک

158

مسئولین باید دین و اعتقاداتشان را شفاف بیان کنند و سوابق اعتقادی خود را اثبات نمایند.وگرنه وضع کشور از این هم بدتر میشود.......