به وسیله او غم و اندوه مار را برطرف ساز(فراز دعای ندبه)

626

کلیپ تصویری فرازی از دعای ندبه با عنوان : به وسیله او غم و اندوه مار را برطرف ساز/و به واسطه آن حضرت نماز ما را مقبول/ و گناهان ما را آمرزیده/ و دعای ما را مستجاب ساز/ و به وسیله او روزی ما را افزون کن/ و به وسیله او غم و اندوه ما