راز 22 بهمن 1357 در قبر خوش قدم بختیاری و ایلیم پادرپی

388

ایلیم کلمه ترکی به معنای قبیله من یا قبیله ام می باشد .