معرفی مجتمع نگین رازی

386

مجتمع اداری و تجاری نگین رازی به عنوان بزرگترین مجتمع ارائه هنده خدمات ایمنی، آتش نشانی و HSE در خاورمیانه