سی سال، سی موسیقی، یک جایزه؛ 1393

16,593

سال های معمولی، مردم معمولی، موسیقی های معمولی. انتخاب در چنین سالی بیشتر تابع احساسات است تا منطق و اصول، هر که با موزیکی خاطره داشته باشد احتمالا به آن رای می دهد

pixel