نجف بیت رهبری - سید علی فالی

851

زیر این بار نمیرم من بمیرم هم وحدتی نمیشم من علی عشق خدا باشد علی قبله ی ما باشد نجف بیت رهبری ما باشد

علی 71
علی 71 305 دنبال کننده