انتخاب دهستان شمالی بخش کاغذکنان به عنوان منطقه نمونه

420

انتخاب دهستان شمالی بخش کاغذکنان به عنوان منطقه نمونه توسعه روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی- امید کوهی خبرنگار صدا و سیما