عادت: رهايي بخش يا اسارت آور؟

197

دکتر نيما قرباني استاد دانشگاه تهران در اين قسمت: * عادت به عنوان ظرفيت ذهني * عادت به عنوان کاهش دهنده فشار ذهن * ضرورت تمايز عادت‌هاي مفيد و مضر