از آشتی خاتمی و ناطق و ادامه ی نزاع سینماگران، تا "فروشنده" و جایزه ی فرانسوی

1,990

تیزر جنجالی کات | از آشتی خاتمی و ناطق، تا "فروشنده" و جایزه ی فرانسوی با حضور مهدی آذر پندار

کات
کات 971 دنبال کننده